In elke gevangenis is er een beperkt vast aanbod aan sport- en beweegactiviteiten (bijvoorbeeld fitness of voetbal).
De federale basiswet gevangeniswezen en rechtspositie gedetineerden, stelt daartoe onderstaand recht voor elke gedetineerde:

Art. 79.
§ 1. De gedetineerde heeft recht op lichamelijke oefeningen en sport gedurende ten minste twee uren in de week en recht op een dagelijkse wandeling of een andere recreatieve activiteit van minstens één uur in de buitenlucht.
§ 2. Behoudens de door of krachtens deze wet bepaalde uitzonderingen heeft hij het recht aan gemeenschappelijke ontspanningsactiviteiten deel te nemen gedurende de uren die in het huishoudelijk reglement worden bepaald.

Geen enkele gevangenis in Vlaanderen of Brussel (d.d. 15/01/2016) waarborgt momenteel dit recht.

Samen met de gevangenis en externe partners zetten we stappen  voorwaarts. Niet enkel financiën bepalen vooruitgang. Vaak zijn daarnaast het regime (i.f.v. veiligheid), de infrastructuur, de materialen,  de samenstelling van de bewoners, … bepalende factoren voor het boeken van progressie.

De Rode Antraciet vzw werkt samen met partners aan een gezond en kwalitatief beweegklimaat.

Ook u kan hieraan bijdragen. Uw vragen hieromtrent kan u richten tot info@derodeantraciet.be

 

  Fitness tussen muren                                Fit@cell                                         Wie vast zit wil bewegen

fitness tussen muren                       Tegel Fit@Cell website De Rode Antraciet vzw